Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAK BRZMI MIASTO

znajdującego się w witrynie pod adresem:

http://takbrzmimiasto.pl/sklep/

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego pod adresem http://takbrzmimiasto.pl/sklep/, (dalej: Sklep). Regulamin dostępny jest pod adresem http://takbrzmimiasto.pl/sklep/regulamin i reguluje współpracę pomiędzy Sklepem, a osobą składającą zamówienie (dalej: Kupujący).
 2. Sklep prowadzony jest przez Fundację Krakowska Scena Muzyczna, z siedzibą w Krakowie przy ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca nr NIP: 6762472864 oraz KRS: 0000497845 (dalej: Operator 1) oraz firmę Usłysz!Media Michał Wójcik, z siedzibą w Krakowie przy ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków, posiadającą nr NIP: 6852126516 (dalej: Operator 2).
 3. Operator wybierany jest automatycznie w zależności od typu towaru/usługi.
 4. Usługi Sklepu są usługami świadczonymi na odległość.
 • 2. Definicje
 1. Sprzedawca – Operator, który jest stroną zawarcia umowy sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z usług świadczonych przez Sklep.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Środkami porozumiewania na odległość są w szczególności wiadomość e-mail oraz połączenie telefoniczne, zgodnie ze wskazanymi danymi kontaktowymi.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Składane jest poprzez dodanie produktów do koszyka i uzupełnienie formularza zamówienia.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu. Istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Produkt lub Usługa – dostępny w Sklepie przedmiot fizyczny lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – formularz wypełniany dobrowolnie przez Klienta, zawierający dane osobowe, w tym imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także adres doręczenia, w przypadku przedmiotów fizycznych. 
 10. Złożenie zamówienia – odbywa się poprzez kliknięcie przycisku “Zamawiam i Płacę” (lub ekwiwalentu) po wypełnieniu Formularza zamówienia i zaakceptowaniu warunków polityki prywatności oraz Regulaminu. Złożenie zamówienia jest uznawane za oświadczenie Klienta o obowiązku zapłaty za Zamówiony Produkt.
 • 3. Kontakt z Operatorem
 1. Adres Sklepu: Kraków, ul. Klimeckiego 14/24, 30-705 Kraków. 
 2. Telefon kontaktowy: 694-713-732
 3. Adres e-mail: sklep@takbrzmimiasto.pl
 4. Klient może porozumiewać się z Operatorem za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Operatorem od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:00
 • 4. Wymagania do korzystania ze Sklepu
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty lub Usługi, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetowej,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  3. aktywny numer telefonu
  4. W przypadku przedmiotów fizycznych – adres do ich dostawy
 • 5. Obowiązki i prawa Operatora
 1. Operator w najszerszym dopuszczalnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (w przypadku Produktów lub Usług prowadzonych przez Operatora VAT zw. ; w przypadku Produktów lub Usług prowadzonych przez Operatora będącego płatnikiem VAT ceny uwzględniają VAT).
 3. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt lub Usługę oraz koszt dostawy w przypadku przedmiotów fizycznych lub usług, niebędących usługami świadczonymi na odległość (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. W przypadku złożenia zamówienia na Produkt lub Usługę świadczoną drogą elektroniczną, możliwe jest doręczenie Produktu lub Usługi drogą elektroniczną, bez doliczenia dodatkowych kosztów wysyłki.
 • 6. Zasady składania Zamówienia
 1. W celu skutecznego Złożenia Zamówienia należy odszukać Produkt lub Usługę w ofercie Sklepu, a następnie kliknąć przycisk “Dodaj do koszyka” (lub ekwiwalent). Aby sfinalizować Złożenie zamówienia należy kliknąć przycisk “Zobacz koszyk”.
 2. Kolejno należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez uzupełnienie go właściwymi danymi. 
 3. Po uzupełnieniu Formularza zamówienia, należy zapoznać się z Polityką prywatności i Regulaminem. Zaznaczenie kwadratu jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z dokumentami, o których mowa z zdaniu poprzednim. Opcjonalnie, w rubryce “Uwagi do zamówienia” należy wskazać dodatkowe uwagi takie jak np. dane do Faktury.
 4. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i Płacę” oznacza Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
 5. Na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia wysłana zostanie wiadomość e-mail, potwierdzająca złożenie zamówienia.
 6. Płatności należy dokonać w sposób określony w zamówieniu: za pomocą płatności ekspresowej poprzez bramkę płatności Fondy.eu.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu należnej opłaty na koncie bankowym Sklepu.
 • 7. Warunki umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6. Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Operatora Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Operatora o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku zamówienia Produktów lub Usług o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. W przypadku zamówienia Produktów lub Usług o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów lub Usług częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów lub Usług po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu lub Usługi do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sklepu.
 6. Koszty dostawy Produktu lub Usługi (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
 • 8. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu lub Usługi Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów lub Usług, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Operatorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Operator niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Operator zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.
  3. Zwrotu płatności Operator dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sklepu podany w Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. 
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Usługi, także koszty zwrotu Produktu lub Usługi, jeśli ze względu na swój charakter Produkt lub Usługa ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu lub Usługi wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu lub Usługi.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • 9. Gwarancja i Reklamacja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. “Kodeks cywilny” (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz 1740 z późn. zm.). 
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną zgodnie z danymi wskazanymi w § 3. Regulaminu. 
 4. Operator ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 10. Szczegółowe informacje dot. wydarzeń oraz konsultacji
 1. Zwrot zakupionego biletu na wydarzenie/konsultacje możliwy jest na zasadach ogólnych opisanych w § 8 regulaminu dot. odstąpienia od umowy, tj. w ciągu 14 dni od dokonania zamówienia. W szczególnych przypadkach Operator może zaakceptować zwrot również po upływie tego terminu.
 2. W przypadku odwołania wydarzenia/konsultacji z przyczyn leżących po stronie Operatora, Klientowi przysługuje całkowity zwrot kosztu zamówienia biletu w ciągu 14 dni od informacji o odwołaniu.
 3. Czas i sposób konsultacji ustalany w trakcie nabycia usługi poprzez system informatyczny Operatora.
 • 11. Dane osobowe
 1.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Operator.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Operatora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Operator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Operator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
  3. W przypadku Produktu obsługiwanego przez Operatora 2, będącego Sprzedawcą, dane osobowe Klienta przekazane będą Sprzedawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania Zamówienia.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa § 2. ust. 8 Regulaminu, przez Operatora, Klientowi przysługuje:
  1. prawo żądania dostępu do tych danych, prawo do sprostowania Danych,
  2. prawo do usunięcia tych danych,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych,
  4. prawo do przeniesienia tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, o których mowa w § 3. ust. 8 Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 • 12. Usługi Youtube
 1. Sklep korzysta z usług serwisu YouTube. Szczegółowy regulamin usługi znajduje się pod adresem YouTube’s Terms of Services
 2. Sklep korzysta z YouTube API Services. Szczegółowy regulamin usługi znajduje się pod adresem YouTube API Service Terms of Services
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu zawierana jest w języku polskim.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. W przypadku sporu, strony umowy zobowiązane są do podjęcia próby rozwiązania sporu na drodze przedsądowej, w szczególności korzystając z negocjacji, mediacji lub arbitrażu. W przypadku skierowania sporu na drogę sądową, właściwym jest sąd dla siedziby Sklepu.
 • 14. COVID
 1. W związku z sytuacją pandemiczną czujemy się zobowiązani zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów. Jeśli zakupiony w Sklepie produkt dotyczy wydarzeń na żywo, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi wstępu na wydarzenie w przypadku braku zaświadczenia o odpowiednim szczepieniu, potwierdzenia posiadania przeciwciał lub wyniku negatywnego badania na Covid z ostatnich 3 dni.
 2. W przypadku ww. odmowy, Klient ma prawo pełnej refundacji zakupionego produktu.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. 
To top